सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , ठाणे
Public Works Division No.2, Thane
Home » निविदा सूचना » निविदा सूचना २०१६-२०१७

निविदा सूचना २०१६-२०१७

TENDER NO. System Generated E-Tender Numbers SUBJECT DATED
११ ४८६४५ मुरबाड नगरपंचायत वार्ड क्रं . ६ दलितवाडी कडे जाणारा रस्ता रामा क्र .७९ (नरेश शहा वखार) ते अण्णा भाऊ साठे नगर टिळक चौक रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे (अंशदान ठेव योजना २०१६-१७) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
११ ४८६४४ मुरबाड नगरपंचायत वार्ड क्रं . ६ दलितवाडी कडे जाणारा रस्ता रामा क्र .७९ (हुतात्मा हिराजी पाटील प्रवेशद्वार) ते रोहिदास नगर हिराजी पाटील चौक रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे (अंशदान ठेव योजना २०१६-१७) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
०७ ४८४३५ शहापूर तालुक्यातील लेनाड बु . (बाजारपेठ ) येथे समाज मंदिर बांधणे (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६) ०३/०५/२०१६ ते ०७/०५/२०१६
०६ ६७२५ मुरबाड तालुक्यातील कुशाची वाडी शिरवली येथे समाजमंदिर बांधकाम करणे (ठक्कर बाप्पा योजना ) ०३/०५/२०१६ ते १०/०५/२०१६
०६ ६७२४ शहापूर तालुक्यातील हिव दोऱ्याचापडा येथे मंगल कार्यालय बांधणे. (ठक्करबाप्पा योजना ) ०३/०५/२०१६ ते १०/०५/२०१६
०६ ६७२३ शहापूर तालुक्यातील डोळखांब येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम ) ०३/०५/२०१६ ते १०/०५/२०१६
०५ ६७२८ शहापुर तालुक्यातील नडगाव येथील गणपत सांगारे ते दगडू मांजे यांचे घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक व पाईप गटार बांधणे. (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम) ०३/०५/२०१६ ते ०७/०५/२०१६
०५ ६७२७ मुरबाड तालुक्यातील मौजे उमरोली बेद्रुक गावा अंतर्गत रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. (खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम) ०३/०५/२०१६ ते ०७/०५/२०१६
०५ ६७२६ मुरबाड तालुक्यातील धसई येथील भवानपेट ते गावदेवी मंदिर रस्ता कांक्रीटीकरण करणे. (खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम) ०३/०५/२०१६ ते ०७/०५/२०१६
०४ ६७२२ म्हारळ वार्ड क्र. १ येथे शौचालय बांधणे. ता. उल्हासनगर (आमदार स्थानिक विकास) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०४ ६७२१ मुरबाड तालुक्यातील मौजे उमरोली टोकावडे येथे गावा अंतर्गत रस्ता तयार करणे. (डोंगरी विकास कार्यक्रम) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०४ ६७२० मुरबाड तालुक्यातील मौजे उमरोली पिराची येथे गावा अंतर्गत रस्ता तयार करणे. (डोंगरी विकास कार्यक्रम) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०४ ६७१९ शहापुर तालुक्यातील खरिवली अंतर्गत रस्ता सीमेंट कांक्रीटीकरण करणे. (खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०४ ६७१८ शहापुर तालुक्यातील सावरोली सो येथे पिकअप शेड बांधणे. (डोंगरी विकास कार्यक्रम) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०४ ६७१७ शहापुर तालुक्यातील कानडी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे. (डोंगरी विकास कार्यक्रम) ०२/०५/२०१६ ते ०९/०५/२०१६
०३ ६७१६ मुरबाड लुक्यातील नारिवली येथील हनुमान मंदिराच्या बाजुला सभामंडप बांधणे. (आमदार स्थानिक विकास) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
०३ ६७१५ शहापुर तालुक्यातील अंबरपाडा जोडरस्ता तयार करणे. (आमदार स्थानिक विकास) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
०३ ६७१४ शहापुर तालुक्यातील साखरवाडी कातकरीवाडी अंतर्गत रस्ता खडीकरण करणे. (ठक्कर बाप्पा योजना) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
०३ ६७१३ शहापुर तालुक्यातील शेरे कातकरीवाडी येथे रस्ता खडीकरण करणे. (ठक्कर बाप्पा योजना) ०२/०५/२०१६ ते १६/०५/२०१६
०२ ५५२६ शहापुर तालुक्यातील रा. मा. क्र. ५० ते थालक्याचापाडा (मानगांव) रस्ता ग्रामा -२४९ वर कि. मी. ६/१०० मध्ये लहान पुल बांधणे ५.०० मीटर चे दोन गाळे (जिल्हा नियोजन योजना) ०२/०५/२०१६ ते १०/०५/२०१६
०२ ५५२५ शहापुर तालुक्यातील रा. मा. क्र. पंकजवाडी (धसई) रस्ता ग्रामा – ५२५ वर कि. मी. ०/५० वर साकव बांधण। (जिल्हा नियोजन योजना) ०२/०५/२०१६ ते १०/०५/२०१६
०१ ४७४४० उल्हासनगर कॅम्प – ५ जि – ठाणे येथे प्रकाशित इमारतीचे बांधकाम करणे ०९/०४/२०१६ ते ०३/०५/२०१६
०१ ४७४३९ उल्हासनगर कॅम्प – ३ जि – ठाणे येथे प्रकाशित इमारतीचे बांधकाम करणे ०९/०४/२०१६ ते ०३/०५/२०१६

Copyright 2015.