सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , ठाणे
Public Works Division No.2, Thane
Home » निविदा सूचना

निविदा सूचना

TENDER NO. System Generated E-Tender Numbers SUBJECT DATED
20
31069 / 32248 / 32249
32250 / 32251 / 32252
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २९/०८/२०१५ ते १२/०९/२०१५
19
31557 / 31558 / 31559
31560
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २१/०८/२०१५ ते  ०४/०९/२०१५
18
31557 / 31558 / 31559
31560
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २१/०८/२०१५ ते १४/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २१/०८/२०१५ ते १४/०९/२०१५
17
31149 / 31150 / 31151
31152 /31153
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५
16
31069 / 31070 / 31071
31072 / 31073 / 31074
31121 / 31535 / 31536
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५
16A
31063 / 31064 / 31065
31066 / 31067 / 31068
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५
15
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक ०५/०८/२०१५ ते २९/०८/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. ०५/०८/२०१५ ते २९/०८/२०१५
14
30003 / 30004 कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक १६/०७/२०१५ ते २३/०७/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. १६/०७/२०१५ ते २३/०७/२०१५
13
29851 / 31152 / 31153
29854 /29855
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक १४/०७/२०१५ ते २१/०७/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. १४/०७/२०१५ ते २१/०७/२०१५
12
29409 /29850 कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक १३/०७/२०१५ ते २७/०७/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. १३/०७/२०१५ ते २७/०७/२०१५
11
29405 / 29406 /29407
29408
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक १३/०७/२०१५ ते ०६/०८/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. १३/०७/२०१५ ते ०६/०८/२०१५
31069 / 31070 / 31071
31072 / 31073 / 31074
31121 / 31535 / 31536
कार्यकारी अभियंता , सा.बा विभाग क्र . २ ठाणे हे दिनांक २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५ करिता ई – निविदा मागवीत आहेत. २०/०८/२०१५ ते ०३/०९/२०१५
Copyright 2015.