सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , ठाणे
Public Works Division No.2, Thane
Home » माहितीचा अधिकार » रोख पुस्तक तपशील

रोख पुस्तक तपशील

Cash Book Details Cash Book Period
Cash Book No.61  31.03.2009 to 30.09.2009
 Cash Book No.62  01.10.2009 to 26.03.2010
Cash Book No.63  26.03.2010 to 15.09.2010
 Cash Book No.64  16.09.2010 to 17.03.2010
Cash Book No.65  18.03.2010 to 08.09.2010
 Cash Book No.66  08.09.2010 to 09.03.2011
 Cash Book No.67  09.03.2011 to 31.03.2012
 Cash Book No.68  01.04.2012 to 06.10.2012
 Cash Book No.69  07.10.2012 to 11.03.2013
 Cash Book No.70  12.03.2013 to 31.03.2013
Cash Book No.71  01.04.2013 to 25.10.2013
Cash Book No.72  26.10.2013 to 25.03.2014
Cash Book No.73  25.03.2014 to 18.09.2014
Cash Book No.74  18.09.2014 to 01.03.2015
Cash Book No.75  01.03.2015 to 31.03.2015

 

Copyright 2015.