सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , ठाणे
Public Works Division No.2, Thane
Home » सार्वजनिक सेवा » भाडे प्रकरणे

भाडे प्रकरणे

घरभाडे प्रस्तावास आवश्यक लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी.

१) विहित नमुना क्र . १ घरमालकाने भरावे .

२) विहित नमुना क्र .२ भाडेकरूने भरावयाची माहिती.

३) इमारतीचा नकाशा ( आर्किटेक यांनी तयार केलेला.

४) जागा पुरेशी व उपयुक्त भाडेकरू दाखला.

५) ७/१२ खाते उतारा .

६) घरमालकाचे संमती पत्र.

७) जिल्हा उपनिबंधक वर्ग-१ किव्हा उप उपनिबंध कार्यालयाचे प्रचलित दर पत्रक.

८) ग्रामपंचायत / नगरपालिका / महानगरपालिका कर वसुली पावती.

९) इमारती पूर्णत्वाचा दाखला.

१०) घरमालक व कार्यालय प्रमुख यांच्या मद्धे झालेला रु २०/- चे स्त्यंप पेपर वरील करार नामा.

११) इमारत भारतवाढ करावयाची असल्यास , पूर्वी निश्चित केलेल्या इमारत भाडे प्रमाण पत्राची प्रत.

१२) इमारतीच्या कार्यालयाचे नवा सहित कलर फोटो.

टीप : वरील सर्वे मूळ कागद पत्रे साक्षांकित करून दोन प्रतीत प्रस्ताव भाडेकरू यांचे मार्फत सादर करावा.

DSC_0882

DSC_0883

Copyright 2015.