सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २ , ठाणे
Public Works Division No.2, Thane
Home » विश्रामगृह

विश्रामगृह

शासकीय विश्राम गृह
सार्वजनिक बांधकाम विभाग  क्र . २ , ठाणे
कार्यालयीन दूरध्वनी क्र.- ०२२-२५३६१३९३
आरक्षणासाठी दूरध्वनी क्र. – ०२२-२५३६१३९३
फॅक्स क्र. – ०२२-२५३६१३९३

शासकीय विश्राम गृह शहापूर
मुरबाड
अंबरनाथ
शेरा
कक्ष – १
कक्ष – १
कक्ष – १
कक्ष – २
कक्ष – २
कक्ष – ३
कक्ष – ३

 

Copyright 2015.